บริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ งานออนไลน์ภาครัฐ

งานออนไลน์ภาครัฐ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เช่น การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้นอาจกล่าวได้ว่า e-service เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาช่องทางใหม่ ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา วัตถุประสงค์1. วัตถุประสงค์หลักของ E – Services คือการมีกวีนิพนธ์ที่เลือกคัดตัดตอนมาจากหลายเล่มของเครือข่าย resident บริการซอฟต์แวร์เข้าถึงได้ผ่านทางโปรโตคอลมาตรฐานที่มีความหมายสามารถค้นพบอย่างสม่ำเสมอและรวมอยู่ในโปรแกรม การศึกษาพิเศษเสริมความหมายให้แก่ E – Service โดยการพึ่งพาอาศัยกันด้วยความสามารถอัจฉริยะเพื่อการ choreography อย่างมีประสิทธิภาพของกระบวนการจึงคำว่า “ฉลาด E – Services” 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการเสนอองค์ประกอบของอัจฉริยะ E – Service บริการในลักษณะที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในช่วงของการบริการที่เกี่ยวข้องกับหลายองค์กรอิสระเสมือน (หมวด) คาดว่ากรอบที่กำหนดและสนับสนุนองค์ประกอบของอัจฉริยะ E […]

ระบบเอกสาร iso การเตรียมเอกสาร การจัดทำเอกสารระบบ การบริหารคุณภาพ

การจัดทำเอกสารระบบ การเตรียมเอกสารการจัดทำเอกสารระบบการบริหารคุณภาพเป็นขั้นตอนแรก ๆ  ของการพัฒนาระบบคุณภาพ ข้อสำคัญของการดำเนินงานในขั้นนี้ คือ ผู้ที่จะช่วยดำเนินการศึกษาสถานภาพและประเมินความถูกต้องและมีความเหมาะสมนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องมาตรฐาน ISO 9000  โดยสามารถตีความประยุกต์ใช้ในกิจการขององค์การได้เป็นอย่างดีในขั้นตอนการเตรียมเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ (ฉบับร่าง) นั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมผู้รับผิดชอบเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์การในระยะยาวก็คือผู้เขียนควรเป็นบุคลากรขององค์การเอง โดยองค์การอาจจัดตั้งคณะทำงานพัฒนา/เขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ ในการนี้ผู้ที่จะเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพควรจะได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9000 Documentation) ทั้งนี้เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ ทำให้การเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติจริงขององค์การการฝึกอบรมดังกล่าวอาจจัดในรูปแบบของการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) โดยที่ปรึกษาระบบการบริหารคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญก็ได้ จะเป็นการประหยัดและสะดวกต่อบุคลากรขององค์การเอกง ระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015มีการกำหนดเกี่ยวกับระบบเอกสารสารสนเทศไว้ในข้อกำหนดที่ 7.5เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้พิจารณาเอกสารสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพ โดยพิจารณาขอบเขต และประเภทของกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ ความซับซ้อน และความสัมพันธ์ในระหว่างกระบวนการ เพื่อให้มีการสร้างและปรับปรุงเอกสารสารสนเทศที่ทันสมัย ตามข้อกำหนดที่7.5.2ด้วยรูปแบบของเอกสาร ภาษาที่ใช้ การชี้บ่งประเภทและชื่อเอกสาร ชื่อหน่วยงาน หมายเลขอ้างอิง และวันที่ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการทบทวนและการอนุมัติ ตามความเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดที่ 7.5.3เพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารมีความพร้อม และเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่และเวลา เมื่อมีความจำเป็น เอกสารจะได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอจากความสูญเสียการเป็นความลับ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือจากการสูญเสียความถูกต้อง ดังนั้นการควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบISO 9001:2015จึงมีความสำคัญอย่างมาก […]

สร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน ระบบเอกสาร งานก่อสร้าง ให้ดีขึ้น

ระบบเอกสาร งานก่อสร้าง เอกสารในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน และเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการยืนยัน และอ้างอิงต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้ง และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่แสดงถึงผลงานของผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างเองด้วย โดยเอกสารในการบริหารจัดการงานก่อสร้างจะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละโครงการ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการกับเอกสารดังกล่าวเป็นสำคัญ แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างโดยมากยังขาดความแม่นยำในเรื่องเอกสาร และขาดระบบการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการตามไปด้วย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง, การบริหารจัดการงานก่อสร้าง, เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง, และระบบเอกสารเบื้องต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ และสรุปถึงสภาพของเอกสาร ตัวแปรสำคัญ รวมถึงอุปสรรคและปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพของเอกสาร โดยมีโครงการก่อสร้างภาคเอกชนขนาดใหญ่พิเศษเป็นกรณีศึกษาของการวิจัยนี้ การวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยโดยศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อสรุปเบื้องต้นมาใช้ในการจัดทำแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย และควบคุมเอกสารของสำนักงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามประสบการณ์ของสำนักงาน คือ มากกว่า 30 ปี, 21-30 ปี, 11-20 ปี และ6-10 ปี จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์และสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการศึกษาพบว่าเอกสารในการบริหารจัดการงานก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น […]

เอกสารที่จัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีลดขนาดเอกสาร

วิธีลดขนาดเอกสาร ในบทความนี้เราจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจว่าการตรวจจับสีเป็นอย่างไรและจะนำมาใช้เพื่อลดขนาดเอกสารที่จัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้อย่างไร ในบทความก่อนหน้านี้เราได้แสดงให้เห็นว่าบิตแมป (หรือภาพแรสเตอร์) นั้นสร้างขึ้นจากพิกเซล (เรียงลำดับเป็นอาร์เรย์หรือเมทริกซ์โดยแต่ละพิกเซลจะมีพิกัดและสีของตัวเอง) ในลักษณะเดียวกับการทำโมเสคจากชิ้นแก้วสี .เนื่องจากบิต (“ 0” และ“ 1”) ถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสีจึงค่อนข้างมีเหตุผลที่ยิ่งต้องเข้ารหัสสีในรูปภาพมากเท่าใดก็ยิ่งจำเป็นต้องมีบิตต่อพิกเซล (หรือ“ bpp”) มากขึ้น เก็บข้อมูลนั้นไว้ดังนั้นขนาดของไฟล์ภาพบิตแมปก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น จากมุมมองสีบิตแมปอาจเป็น: – สีดำและสีขาวมีเพียง 2 สีเท่านั้นจึงถูกเข้ารหัสเป็น 1 bpp (“0” หรือ “1” สำหรับสีดำหรือสีขาว) ดังนั้นบิตแมปเหล่านี้จึงใช้ขนาดน้อยกว่าขนาดที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลสี – โทนสีเทา ภาพดังกล่าวเป็นสีดำสีขาวและชุดสีเทาตัวกลางต่างๆโดยทั่วไปแล้วการเข้ารหัสสี 8 bpp ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่คุณจะทราบว่าแต่ละสีของพิกเซลนั้นต้องการข้อมูลมากกว่าภาพขาวดำถึง 8 เท่า – สี ภาพมีสีแตกต่างกันเล็กน้อย (การไล่ระดับสี) จานสีหลายขนาด แต่การเข้ารหัสสี 24 bpp ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสามารถจัดเก็บสีได้มากกว่า 16,7 ล้านสีในขณะที่สายตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้เพียงประมาณ 10 […]

การเซ็นชื่อแบบดิจิทัล และ การเซ็นชื่อไฟล์ PDF อย่างปลอดภัย

การเซ็นชื่อไฟล์ PDF อย่างที่คุณส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าชุดเครื่องมือ 14มีคุณสมบัติ PDF จำนวนมากความเป็นไปได้ในการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือรับรองเอกสาร PDF ของคุณโดยใช้รหัสดิจิทัลรวมถึงความสามารถในการถอดรหัสเอกสาร PDF ที่แชร์โดยใช้ใบรับรองดิจิทัลตอนนี้เราอยากจะแนะนำคุณให้รู้จักกับชุดวิธีการที่ได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงใหม่ที่รองรับคุณลักษณะที่สำคัญนี้ เรามาพูดถึงวิธีการทำงานกันสักหน่อย ข้อมูลประจำตัวดิจิทัลก่อนอื่นหากคุณต้องการลงนามในเอกสาร PDF ของคุณให้สำเร็จคุณต้องมีรหัสดิจิทัล (ข้อมูลประจำตัวดิจิทัล) ของคุณเอง เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ของคุณ แต่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันระบุและระบุว่าคุณเป็นใคร เป็นเรื่องปกติที่จะมีรหัสดิจิทัลเพียงรหัสเดียวเช่นเดียวกับบัตรประจำตัวอื่น ๆ ของคุณในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตามในโลกดิจิทัลคุณสามารถมีหลาย ID เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รหัสดิจิทัลแต่ละรายการประกอบด้วยใบรับรองดิจิทัลซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ถือใบรับรองเช่นชื่อที่อยู่อีเมลหมายเลขซีเรียลของใบรับรองวันที่หมดอายุและชื่อของผู้ออก เซ็นชื่อไฟล์ PDF ของคุณอย่างปลอดภัยด้วย คีย์สาธารณะและส่วนตัวส่วนที่สำคัญที่สุดของรหัสดิจิทัลคือคีย์ 2 อัน ได้แก่ สาธารณะและส่วนตัว คีย์สาธารณะล็อคหรือเข้ารหัสข้อมูลในขณะที่คีย์ส่วนตัวปลดล็อคหรือถอดรหัสว่าข้อมูล เมื่อคุณแชร์เอกสารที่ลงนามแบบดิจิทัลคุณจะส่งใบรับรองดิจิทัลของคุณพร้อมคีย์สาธารณะร่วมกันเพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณและยืนยันความสมบูรณ์ของเอกสาร ในทางกลับกันคีย์ส่วนตัวจะอนุญาตให้คุณถอดรหัสข้อมูลที่เข้ารหัสก่อนหน้านี้อีกครั้งโดยใช้ใบรับรอง นี่คือสาเหตุที่ต้องใช้คีย์ทั้งสองในกระบวนการเซ็นชื่อ กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลสำหรับการรักษาความปลอดภัยลายเซ็นดิจิทัล ผู้ออกใบรับรองดังที่กล่าวไว้ข้างต้นรหัสดิจิทัลของคุณจะพิสูจน์ตัวตนของคุณดังนั้นจึงออกโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ซึ่งเรียกว่าผู้ออกใบรับรอง (CA) มีผู้ให้บริการ CA เชิงพาณิชย์หลายรายซึ่งคุณสามารถซื้อ ID ดิจิทัลของคุณหรือขอรับได้ฟรี เลือก บริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท […]

สแกนเอกสาร JPEG และสแกนรูปภาพดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ

สแกนเอกสาร JPEG บทความให้กับรูปแบบไฟล์บิตแมปยอดนิยมแต่ละรูปแบบและวันนี้เราจะทำการบุกรุกอย่างรวดเร็วผ่าน JPEG  (.jpg หรือ. jpeg) เป็นรูปแบบไฟล์ภาพบิตแมปที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการจัดเก็บภาพภาพถ่าย (ชื่อเรียกว่า“ Joint Photographic Expert Group” )มันกลายเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับภาพถ่ายในกล้องดิจิทัลและสำหรับการแสดงภาพบนหน้าเว็บอินเทอร์เน็ตอย่างที่เราทุกคนทราบ แต่ในทางกลับกันอีกความเป็นจริงที่รู้จักกันดีก็คือว่า JPEG ใช้การบีบอัด lossy การบีบอัด JPEGดังนั้นจะอธิบายการนำไปใช้โดยทั่วไปในด้านการถ่ายภาพได้อย่างไรซึ่งการสูญเสียข้อมูลไม่เป็นที่พึงปรารถนา คำตอบอยู่ในโซลูชันอันชาญฉลาดที่ผู้สร้างรูปแบบนี้พบว่ามีการประนีประนอมระหว่างคุณภาพของภาพและขนาดไฟล์เทคนิคการบีบอัดที่ใช้ใน JPEG มุ่งเน้นไปที่การรักษารายละเอียดซึ่งมีผลกระทบมากขึ้นต่อดวงตาของมนุษย์และทิ้งสิ่งที่มีผลกระทบต่อภาพน้อยกว่าและขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าดวงตาของมนุษย์ไม่ยอมรับความแตกต่างเล็กน้อยของสีมากกว่าความแตกต่างเล็กน้อย ในความสว่าง (สว่าง / มืด) ยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบ JPEG ยังมีความยืดหยุ่นสูงโดยมีตัวเลือกการบีบอัด (ในรูปแบบอื่น ๆ ) ซึ่งสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละภาพได้ดังนั้นผู้สร้างภาพทุกคนสามารถลบล้างขนาดไฟล์เทียบกับคุณภาพของภาพที่ส่งออกได้ตามที่เขาต้องการ JPEG บีบอัดสีเต็ม (24 บิต) และภาพดิจิตอลระดับสีเทาตามเป้าหมายหลักที่ถูกสร้างขึ้น JPEG จะทำงานได้ดีกับภาพถ่ายเพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปัน โดยทั่วไปแล้วอัตราการบีบอัด 10: 1 จะทำให้คุณภาพของภาพสูญเสียไปเล็กน้อยดังนั้นรูปแบบRAWเริ่มต้นของภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลจึงถูกแปลงเป็น JPEG ที่มีขนาดเล็กกว่ามากและความแตกต่างจะไม่รบกวนสายตามนุษย์ทั่วไป อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการบีบอัด JPEG จะแนะนำสิ่งประดิษฐ์การสูญเสียแม้ว่าผู้ใช้จะตั้งค่าตัวเลือกคุณภาพเอาต์พุตเป็นค่าสูงสุดก็ตามสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ควรทราบก็คือการเปิดเพื่อแก้ไขไฟล์ […]

วิธี ocr เอกสาร การลดเวลาในการพิมพ์เอกสารได้รวดเร็วด้วย

ocr เอกสาร  สัปดาห์นี้เราจะให้บทความแรกเกี่ยวกับ Optical Character Recognition ซึ่งเป็นคุณลักษณะหลักในโดเมนการสร้างภาพเอกสาร (แต่ไม่ จำกัด เพียง) และ ในภายหลังเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะ และ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน OCR ต่อไป .แต่สำหรับตอนนี้ขอแนะนำเบื้องต้น คำจำกัดความแม้จะมีคำจำกัดความที่หลากหลายของ OCR แต่คำจำกัดความที่ง่ายและแม่นยำที่สุดก็คือ: Optical Character Recognition หมายถึงการระบุข้อความจากข้อความ ที่ไม่ใช่ข้อความภายในภาพดิจิทัล ประวัติ OCRประวัติความเป็นมาของ OCR นั้นค่อนข้างน่าสนใจไม่เพียงเพราะความซับซ้อนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังรวมถึงจุดเริ่มต้นที่ไม่น่าเชื่อด้วยOCR เป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าในยุคสาธารณะโดยเริ่มจากการวิจัยทางทหารแบบแยกส่วน (เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และ เทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ทั้งหมดบนโลก)แต่คุณเชื่อไหมว่าการพัฒนาครั้งแรกเริ่มต้นเมื่อประมาณปี 2457หรือในช่วงทศวรรษที่ 1960 (ช่วงเวลาที่ประชาชนทั่วไปแทบไม่ได้สื่อสารกันโดยใช้โทรศัพท์แบบมีสาย) บริษัท ไปรษณีย์แห่งชาติบางแห่งเช่น US Postal Service หรือ British General Post Office ใช้ […]

ความรู้สำหรับ การ ocr เอกสาร กับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การ ocr เอกสาร สัปดาห์นี้เราจะให้บทความแรกเกี่ยวกับ OCR  เราจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ OCR และปัจจัยต่างๆที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ OCR ซึ่งเป็นคุณลักษณะหลักในโดเมนการสร้างภาพเอกสาร (แต่ไม่ จำกัด เพียง) และในภายหลังเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน OCR ต่อไป .แต่สำหรับตอนนี้ขอแนะนำเบื้องต้น คำจำกัดความแม้จะมีคำจำกัดความที่หลากหลายของ OCR แต่คำจำกัดความที่ง่ายและแม่นยำที่สุดก็คือ: Optical Character Recognition หมายถึงการระบุข้อความจากข้อความที่ไม่ใช่ข้อความภายในภาพดิจิทัล ประวัติ OCRประวัติความเป็นมาของ OCR นั้นค่อนข้างน่าสนใจไม่เพียงเพราะความซับซ้อนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังรวมถึงจุดเริ่มต้นที่ไม่น่าเชื่อด้วยOCR เป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าในยุคสาธารณะโดยเริ่มจากการวิจัยทางทหารแบบแยกส่วน (เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ทั้งหมดบนโลก)แต่คุณเชื่อไหมว่าการพัฒนาครั้งแรกเริ่มต้นเมื่อประมาณปี 2457หรือในช่วงทศวรรษที่ 1960 (ช่วงเวลาที่ประชาชนทั่วไปแทบไม่ได้สื่อสารกันโดยใช้โทรศัพท์แบบมีสาย) บริษัท ไปรษณีย์แห่งชาติบางแห่งเช่น US Postal Service หรือ British General Post Office ใช้ OCR เพื่อจัดเรียงจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของปู่ย่าตายายของเราโดยอัตโนมัติหรือไม่? มันทำงานอย่างไร?เหตุผลที่เราต้องแยกข้อความจากรูปภาพก็คือซอฟต์แวร์ไม่สามารถจัดการข้อความได้เว้นแต่จะถูกเข้ารหัสเป็นข้อความชิ้นส่วนของข้อมูลเราต้องการข้อความที่จะ: […]

บริหารงานคุณภาพด้วย ระบบเอกสาร ที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนด

ระบบเอกสาร มาตรฐาน ระบบคุณภาพ  ISO  9000   ได้กำหนดการจัดทำระบบคุณภาพให้ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กร  บันทึกเป็นเอกสาร  และคงไว้   ซึ่งระบบคุณภาพนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า  กระบวนการสอดคล้องกับข้อกำหนด ระบบเอกสารประกอบด้วย  นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  คู่มือคุณภาพ  ระเบียบปฏิบัติการ  บันทึกคุณภาพ  และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น  ซึ่งองค์กรเป็นผู้จัดทำเน้นการจัดเก็บให้เป็นระบบ  และนำไปปฏิบัติได้จริง 1.) เอกสารระบบคุณภาพ  ISO  9000  เป็นสิ่งที่เขียนไว้เพื่อแสดงรายละเอียดของระบบคุณภาพที่ประกอบด้วยความ สัมพันธ์กันในกระบวนการ  กับผลที่ได้จากกระบวนการหนึ่งซึ่งจะถูกใช้ในกระบวนการลำดับถัดไป 2.) การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพขององค์กร  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น3 ขั้นตอน รายละเอียดเอกสารในระบบคุณภาพ 1.  คำแถลงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ2.  คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)3.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Documented Procedure) หรือระบบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด4.  เอกสารที่จะเป็นสำหรับองค์กร เพื่อวางแผน การดำเนินงาน และควบคุมกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิผล5.  บันทึก (Records) ตามมาตรฐานที่กำหนด หลักการเขียนเอกสารในระบบคุณภาพ *ระเบียบปฏิบัติ […]