การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เว้นแต่ -การปฏิบัติตามกฎหมาย -ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล -การปฏิบัติตามสัญญา -การทำตามสัญญาระหว่าง ผู้ควบคุมข้อมูลกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น -เพื่อป้องกันหรือระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ -ประโยชน์สาธารณะ ที่สำคัญ  

การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

-ห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมเว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม -บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น -การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น

-ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ข้อยกเว้น (1) แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน สามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวม และได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล (2) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง ขอความยินยอม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม • แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือ สัญญา • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม • ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การขอความยินยอมโดยไม่ถูกต้อง

การขอความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ไม่มีผลผูกพันเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ทำให้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได

ความยินยอมของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ ความสามารถ

ผู้เยาว์ ถ้าไม่ใช่การใด ๆ ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยล าพัง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง ที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีออำนาจกระทำการแทน คนไร้ความสามารถ คนเสมือน ไร้ความสามารถ • ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทน คนเสมือนไร้ความสามารถ

Sensitive Personal Data

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล -ความยินยอม โดยชัดแจ้ง -ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ สามารถให้ความยินยอมได้ -การดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร ที่ไม่แสวงหาก าไร ที่มีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือ สหภาพแรงงาน -ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล -กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง -จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเช่น (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรค ทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือ ระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ • (ข) […]

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

-ความยินยอม -การจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิต -ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล -จำเป็นเพื่อการปฏิบัติ ตามสัญญา -จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ/การปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ -จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลอื่น -การปฏิบัติตาม กฎหมาย      

ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

-ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล DATA PROCESSOR -เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล DATA SUBJECT -ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล DATA CONTROLLER ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษัท A จ้างบริษัท B จัดท าระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงานของบริษัท A • บริษัท A ต้องส่งข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร + เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี + ID ของลูกจ้าง ให้บริษัท B • บริษัท B จะจ่ายเงินเดือนให้พนักงานของบริษัท A เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท A • […]