ตัวอย่าง ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม (Joint Controller Agreement)

ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม (Joint Controller Agreement) ระหว่าง บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กับ …(ชื่อคู่สัญญา)… ——————————— ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ … (ระบุวันที่ลงนาม)… ณ บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด โดยที่ บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “เค แอนด์ โอ” ฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงใน …(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญา)… ฉบับลงวันที่ … (ระบุวันที่ลงนาม)… […]