โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….. ประกอบด้วย

 • บททั่วไป (มาตรา 1 – มาตรา 6)
 • หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 7 – มาตรา 16)
 • หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 17 – มาตรา 18)
  • ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 19 – มาตรา 23)
  • ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 24 – มาตรา 25)
 • หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 26 – มาตรา 30)
 • หมวด 4 ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล (มาตรา 31 – มาตรา 34)
 • หมวด 5การร้องเรียน (มาตรา 35 – มาตรา 41)
 • หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา 42)
 • หมวด 7 บทกำหนดโทษ (มาตรา 43 – มาตรา 49)
 • บทเฉพาะกาล (มาตรา 50 – มาตรา 53)

Related Articles