หน้าที่ของผู้อนุญาต และการพิจารณาอนุญาต พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

 หน้าที่ของผู้อนุญาต และการพิจารณาอนุญาต
        1.๑  จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน (ม. 7) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ม. ๑๗) โดยอย่างน้อยต้องมี
–  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการขออนุญาต
–  ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ
–  รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต
1.๒  พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ให้อํานาจในการอนุญาตทุก 5ปี เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ และเสนอผลการพิจารณานั้นต่อคณะรัฐมนตรี (ม. 6)
1.๓  หน้าที่ในขั้นตอนการขออนุญาต
(๑)  ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน หากไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องแจ้งผู้ขออนุญาตทันที (ม.8 วรรคแรก)
(๒) เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องรับคำขอนั้น (ม.๘ วรรคท้าย)
(๓)  ต้องดําเนินการอนุญาตตามกําหนดเวลาที่  ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 7
วันนับแต่พิจารณาแล้วเสร็จ หากครบตามกําหนดเวลายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาต และคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการทราบทุก 7 วัน (ม. 10)

Related Articles