สรุปเนื้อหา สาระสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมของ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

นิยามศัพท์ที่สำคัญ
          – “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
– “อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อน
กระทำการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทาน
บัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
– “ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการอนุญาต
– “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
– “กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดให้ การดำเนินการ ใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้
– “คำขอ” หมายความว่า คำขออนุญาต
กฎหมายดังกล่าวมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาทั้งสิ้น ๕ ประเด็นได้แก่
๑. หน้าที่ของผู้อนุญาต และการพิจารณาอนุญาต
๒. หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๓. หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
๔. ศูนย์รับคําขออนุญาต
๕. กรณีที่ไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.

Related Articles