ระบบ pdpa เก็บข้อมูลอะไร ?

เราจัดเก็บข้อมูล หนังสือยินยอมการใช้ข้อมูลต่างๆ ในช่องทางต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล

1. เก็บเอกสาร หรือ content ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมด

2. เชื่อมโยงเป็นทางผ่าน กับฐานข้อมูลส่วนบุคคลกับ ระบบงานอื่นๆ ถ้าตรวจสอบจะทราบว่า มีการเรียกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของใคร และเรียกจากระบบใด โดยเอา log หรือฐานข้อมูลกาา Access จากระบบนั้นๆ มาเก็บที่ ระบบ pdpa

3. เก็บเรื่องกระบวนการ flow ร้องขอข้อมูล ขอทำลายข้อมูล ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือขอยกเลิกการอนุญาตใช้ข้อมูล

4. มีระบบรายงานผล และการค้นหา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในองค์กร ผู้ที่เรียกใช้ข้อมูลผู้ที่ปรับเปลี่ยนข้อมูล ผู้ที่ลบข้อมูล รายชื่อข้อมูลที่ลบ

Related Articles