บริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ งานออนไลน์ภาครัฐ

งานออนไลน์ภาครัฐ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เช่น การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้น
อาจกล่าวได้ว่า e-service เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาช่องทางใหม่ ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์หลักของ E – Services คือการมีกวีนิพนธ์ที่เลือกคัดตัดตอนมาจากหลายเล่มของเครือข่าย resident บริการซอฟต์แวร์เข้าถึงได้ผ่านทางโปรโตคอลมาตรฐานที่มีความหมายสามารถค้นพบอย่างสม่ำเสมอและรวมอยู่ในโปรแกรม การศึกษาพิเศษเสริมความหมายให้แก่ E – Service โดยการพึ่งพาอาศัยกันด้วยความสามารถอัจฉริยะเพื่อการ choreography อย่างมีประสิทธิภาพของกระบวนการจึงคำว่า “ฉลาด E – Services”

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการเสนอองค์ประกอบของอัจฉริยะ E – Service บริการในลักษณะที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในช่วงของการบริการที่เกี่ยวข้องกับหลายองค์กรอิสระเสมือน (หมวด) คาดว่ากรอบที่กำหนดและสนับสนุนองค์ประกอบของอัจฉริยะ E – Services จะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าการศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งขององค์กรเสมือน dynamic (DVEs) เป็นสถานการณ์ธุรกิจสมัคร

เป้าหมาย
E-service เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาช่องทางใหม่ ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การให้บริการแบบออนไลน์

ข้อดี- ข้อเสียของ E-service
ข้อดี

– ไม่เสียเวลาในการเดินทาง
– มีข้อมูลให้เลือกหลากหลาย
– สะดวกรวดเร็ว

-ข้อเสีย
– ส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ทั่วไปไม่สามารถให้บริการผู้พิการ
– บุคคลละเมิดความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานภาครัฐ ที่ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมจัดเก็บขอมูลได้เติบโตแพร่หลายมากขึ้น ทำให้เสียหายและเป็นอันตรายต่อองค์กร
– มีความเสี่ยงสุขภาพเกิดการบาดเจ็บ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
– เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคมและเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ยังสามารถเข้าถึงโดยบุคค ลในประเทศต่างๆไม่เท่ากัน งานออนไลน์ภาครัฐ

วิเคราะห์E – SERVICES กับสัมพันธ์กับสังคมปัจจุบัน

1.Electronic Banking Service

คือการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking Service ) เป็นธุรกิจของธนาคารที่เปิดดำเนินการธุรกรรม ดังนี้ การโอนเงิน , ตรวจสอบยอดคงเหลือ , ตรวจสอบรายการทางการเงิน , การลงทุน, การซื้อพันธบัตรและ การยื่นขอเอกสารสินเชื่อ

2.Online Bill – Paying Service

คือ การให้บริการชำระเงินออนไลน์ ( Online Bill-Paying Service ) เป็นที่นิยมมากในทุกด้าน เช่น ธุรกิจธนาคาร, ธุรกิจประกันชีวิต , ธุรกิจค้าส่ง , ธุรกิจแฟรนไชส์และสถาบันการศึกษา

3.Job Marker Service

คือ การให้บริการตลาดนัดแรงงาน ( Job Market Service) เป็นสื่อกลางที่ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายชื่อผู้สมัครงานและประกาศฝากรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เช่นเดียวกับผู้สมัครงานก็สามารถหางานตามตำแหน่งงานที่ตนเองต้องการ

4. Travel and Tourism Service

คือ การให้บริการเดินทางและท่องเที่ยว ( Travel and Tourism Service ) เป็นการให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ( E-Travel ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ การให้บริการข้อมูลที่พักโรงแรม ร้านอาหาร บริษัทรับจัดทัวร์ บริษัทวางแผนการท่องเที่ยว เส้นทางเดินรถ เบอร์โทรศัพท์เป็นต้น

5. Community Service

คือ การให้บริการชุมชนอิเล็กทรอนิกส์( Communities Service ) ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Community )หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชุมชนเสมือน ( Virtual Communities ) หมายถึง สถานที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้และอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีความสนใจในเรื่องนั้นเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้องสนทนา( Chat Room )หรือกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ( Web broad )

6. E-Learning Service

คือ เว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย ทั้งเนื้อหาวิชาต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจให้ร่วมสนุก ซึ่งในขณะนี้ ทางคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ รวมไปถึงคณาอาจารย์ที่มีความรู้ในด้านต่างๆ กำลังรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่สนใจ และต้องการหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากในห้องเรียนปกติ

THAI-PDPA ให้คำปรึกษาและบริการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ฯ แบบครบวงจร

เพื่อให้องค์กรและบริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดเตรียมบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือในการดำเนินการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แม้ว่ากฎหมายอาจจะยังไม่ได้ประกาศใช้ในขณะนี้ แต่เราเปิดให้คำปรึกษาและบริการปกป้องข้อมูลตาม พ.ร.บ.ฯ แบบครบวงจร เพราะควรเตรียมพร้อมในกระบวนการ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ กฎหมายใหม่อีกจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกในองค์กรและการจัดการข้อมูลของฝ่ายบริหารในองค์กรของคุณ

สำหรับบริษัทและองค์กรที่กำลังเป็นกังวลว่าจะเตรียมบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีอย่างไรให้พร้อมรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในเดือนพฤษภาคมนี้

THAI-PDPA เปิดให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี Data Protection Services ที่แนะนำให้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลพนักงานและลูกค้า

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Data Protection Services ของ THAI-PDPA สามารถติดต่อฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรือฝ่ายการตลาดได้ที่เบอร์ 0-2860-6659 หรืออีเมล dcs@ko.in.th

Leave A Comment?